JIŽ 29 LET ZKUŠENOSTÍ NA TRHU
Menu
 

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Úvodní stranaO AlukovuObchodní podmínkyVšeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky
společnosti ALUKOV a.s., dále jen zhotovitel

(ve znění účinném od: 01. 01. 2017)

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti ALUKOV a.s., se sídlem čp. 18, 538 21 Orel, Česká republika, IČO: 642 57 746, DIČ: CZ64257746 (dále také jen „VOP“) jsou vydány jako obchodní podmínky smluvní strany v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“).

 

1. Působnost a platnost

1.1 Tyto VOP se vztahují na všechny obchodní vztahy vzniklé ze smluv o dílo uzavřených zhotovitelem (dále také jen „smlouvy“), u kterých je druhá smluvní strana v postavení objednatele.

1.2 VOP tvoří část obsahu každé smlouvy a jsou její nedílnou součástí. Odchylná ujednání obsažená ve smlouvě o dílo mají vždy přednost před ujednáními těchto VOP.

1.3 Použití jakýchkoli jiných obchodních podmínek u smluv je tímto vyloučeno.

 

2. Uzavírání smluv

2.1 Obchody zhotovitele a příslušného objednatele (společně dále jen „smluvní strany“) jsou realizovány na základě smluv o dílo, uzavíraných vždy v písemné formě.

2.2 Změny a/nebo doplnění smlouvy jsou platné a závazné pouze v případě, že se na nich smluvní strany výslovně dohodnou v písemném dodatku ke smlouvě, podepsaném oběma smluvními stranami.

2.3 Smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo – zastřešení bazénu, a/nebo zastřešení vířivé vany, a/nebo zastřešení terasy, a/nebo přesuvné rámové či bezrámové stěny (dále také jen „předmět díla“), blíže specifikované ve smlouvě a v jejích přílohách, a objednatel se naproti tomu zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, dokončené dílo převzít a zaplatit ve smlouvě ujednanou cenu díla.

2.4 Přílohy smlouvy, které tvoří její nedílnou součást, jsou vždy výslovně stanoveny v příslušné smlouvě.

2.5 Objednatel podpisem smlouvy kromě jiného vždy současně závazně potvrzuje, že je oprávněn smlouvu uzavřít, a že k úhradě ujednané ceny díla má dostatečné finanční prostředky.

 

3. Místo a doba plnění

3.1 Objednatel podpisem smlouvy kromě jiného prohlašuje a výslovně potvrzuje, že pozemek, na kterém má být dle smlouvy provedena instalace a montáž díla (dále také jen „místo plnění“), je v jeho vlastnictví nebo že má od vlastníka nebo spoluvlastníka pozemku k takové instalaci a montáži předchozí písemný souhlas. V tomto směru je objednatel povinen na výzvu zhotovitele své vlastnictví pozemku a/nebo písemný souhlas vlastníka (spoluvlastníka) k provedení díla na dotčeném pozemku doložit.

3.2 Objednatel podpisem smlouvy kromě jiného prohlašuje a výslovně potvrzuje, že jsou mu známy rozměry, konstrukční, technické a provozní vlastnosti díla. Zejména způsob a provedení aretačních systémů jednotlivých částí předmětu díla, způsob a technické řešení uzamykání jednotlivých částí předmětu díla, tepelně izolační vlastnosti používaných materiálů a aspekty provozu předmětu díla v chladném nebo zimním období. Tyto informace jsou dostupné na webových stránkách zhotovitele, vždy u každého konkrétního typu zastřešení terasy nebo u typové řady zastřešení bazénu či vířivé vany.

3.3 Objednatel se zavazuje po splnění požadavku na stavební připravenost místa plnění oznámit tuto skutečnost bez zbytečného prodlení zhotoviteli, a to buď písemně, nebo e-mailem. Pouze v případě řádného zajištění stavební připravenosti místa plnění (staveniště) lze v ujednaném termínu předat místo plnění zhotoviteli pro vlastní zaměření díla.

3.4 Při zaměření a instalaci / montáži díla musí být vždy osobně přítomen objednatel nebo jeho zástupce, vybavený podepsanou plnou mocí. Objednatel odpovídá za to, že pro instalaci a montáž předmětu díla pravdivě informoval o skrytých stavebně technických parametrech stavby, na kterou bude provedena montáž díla.

3.5 Objednatel odpovídá za případné následky nedostatečné stavební přípravy, které mohou vést ke zhoršené funkci a/nebo vlastnostem předmětu díla, a to i tehdy, jsou-li tyto nedostatky zjištěny při nebo až po zahájení montáže nebo po provedení díla zhotovitelem. Objednatel je povinen zhotoviteli zajistit bezbariérový přístup na místo plnění. Pokud objednatel nezajistí bezbariérový přístup na místo plnění, nese veškeré náklady spojené s umístěním předmětu díla na místo plnění (např. použití autojeřábu, stavební a jiné úpravy místa plnění nebo jeho okolí, další výkony zhotovitele než neuvedené ve smlouvě), přičemž zhotovitel nemá povinnost plnit své závazky ze smlouvy až do doby, než objednatel takový přístup zajistí.

3.6 Dodá-li zhotovitel před dokončením stavební přípravy místa plnění a/nebo při nevhodném počasí do místa plnění dílčí komponenty a/nebo další movité věci potřebné k provedení díla, zavazuje se objednatel tyto věci převzít od zhotovitele a uložit je vhodným a bezpečným způsobem v místě plnění.

3.7 Montáž předmětu díla zhotovitel následně provede po zajištění stavební přípravy objednatelem a za vhodného počasí (ne méně než 5°C) v termínu, který určuje smlouva.

3.8 V případě, že objednatel v rozporu se svým závazkem nezajistí včas požadovanou stavební přípravu místa plnění a/nebo v případě, že se požadované stavební podmínky v místě plnění stanou vlivem nekvalitně provedené stavební přípravy, popř. v důsledku přírodních či jiných vlivů neodpovídající, nenese zhotovitel odpovědnost za prodlení se zhotovením díla, ani za případnou zhoršenou funkčnost, úplnou nefunkčnost díla, jakož ani za následné škody.

3.9 Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost a respektovat jeho pokyny, jakož i pokyny jeho zaměstnanců a/nebo jím pověřených osob, při ukládání, montáži a provádění předmětu díla, a dále i v souvislosti se stavební přípravou a dokončením.

3.10 Objednatel odpovídá za případnou škodu vzniklou jím zajištěnými nebo pověřenými osobami, které jsou určené k manipulaci s předmětem díla. Pokud instalaci a montáži předmětu díla nebo převzetí předmětu díla není objednatel osobně přítomen, je povinen k tomuto zajistit odpovědnou, písemně zmocněnou a způsobilou osobu; jinak není zhotovitel povinen instalaci a montáž díla provést.

3.11 Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla v termínu sjednaném ve smlouvě. Termín / doba pro provedení předmětu díla nezačne běžet před splněním závazků objednatele vůči zhotoviteli dle předchozích ujednání.

 

4. Cena díla, platební podmínky

4.1 Cena díla a platební podmínky jsou stanoveny ve smlouvě. Cena díla je ujednána jako cena pevná a konečná, pokud smluvní strany nesjednají ve smlouvě jinak. Cena zahrnuje komplexní dodávku a montáž příslušného zastřešení, nezahrnuje však náklady na dopravu do místa plnění (dopravné), pokud není ve smlouvě o dílo stanoveno jinak.

4.2 Objednatel uhradí zhotoviteli sjednanou cenu díla na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem. Doba splatnosti je stanovena v délce 14 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak.

 

5. Podmínky provedení díla

5.1 Objednatel je povinen ve sjednaném termínu předat zhotoviteli k provedení díla místo plnění s řádně zajištěnou stavební přípravou, odpovídající podmínkám dohodnutým ve smlouvě a VOP, a to bez zatížení právy třetích osob, jež by mohla negativně ovlivnit provádění díla.

5.2 Zhotovitel na vlastní náklady provede převzetí místa plnění a kontrolu stavební přípravy. V případě, že objednatel odmítne kontrolu stavební přípravy ze strany zhotovitele, zavazuje se uhradit zhotoviteli vedle dohodnuté ceny díla i náklady spojené s případnými nezbytnými vícepracemi provedenými zhotovitelem za účelem řádného dokončení díla.

5.3 V případě potřeby je objednatel povinen opatřit a na výzvu zhotovitele předložit platné stavební povolení k provedení díla (včetně montáže), a/nebo prokázat splnění i dalších povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, mají-li být v souvislosti s tímto splněny, a odpovídá rovněž za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob. Za případné následky instalace předmětu díla v místě plnění odpovídá objednatel, jakož i za vlastní provozování díla v místě plnění, za jeho zabezpečení a řádné označení tak, aby nebylo příčinou úrazů, nehod apod. Objednatel je povinen předem upozornit na případné skryté instalace elektrického vedení, plynu, vody apod.

5.4 Objednatel je povinen zajistit bezbariérový a bezpečný přístup k místu plnění a zajistit pro zhotovitele dostatečné dodávky elektrické energie s přístupem k jejímu funkčnímu zdroji a poskytnout zhotoviteli v tomto směru potřebnou součinnost.

5.5 O provedení a předání dokončeného díla je smluvními stranami podepsán protokol o předání a převzetí díla, v němž objednatel potvrdí, zda dokončené dílo přebírá s výhradami nebo bez výhrad (dále jen „předávací protokol“). Jedno paré předávacího protokolu je předáno objednateli v den podpisu předávacího protokolu nebo je předávací protokol vytvořen v elektronické podobě v přenosném elektronickém zařízení (tabletu). Elektronická forma předávacího protokolu je v okamžiku podepsání a potvrzení automaticky odesílána na předem definovanou emailovou adresu dle smlouvy o dílo.

5.6 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, jestliže umožní objednateli užívání předmětu díla a toto objednateli oznámí. Tím není dotčena povinnost objednatele dokončené dílo převzít.

5.7 Zhotovitel není povinen provést nebo odevzdat dílo a/nebo poskytovat objednateli jakákoliv jiná plnění, je-li objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle smlouvy a/nebo s jiným plněním z jakékoliv smlouvy uzavřené se zhotovitelem. Zhotovitel není v tomto případě v prodlení se splněním jeho závazku, přičemž o dobu prodlení objednatele se prodlužuje doba plnění jakéhokoliv závazku zhotovitele z jakékoliv smlouvy uzavřené s objednatelem.

 

6. Vlastnické právo, přechod nebezpečí škody na věci

6.1 Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele teprve úplným zaplacením ceny díla. Nebezpečí škody na věci (předmětu díla) však na objednatele přechází již okamžikem předání a převzetí díla, provedeného v souladu s čl. 5 odst. 5.5 a 5.6 VOP.

 

7. Ochrana práv duševního vlastnictví

7.1 Předmět díla a/nebo jeho součásti jsou chráněny právy zhotovitele k jednotlivým předmětům průmyslového vlastnictví (užitné a průmyslové vzory, ochranné známky) a dalšími právy duševního vlastnictví zhotovitele.

7.2 Objednatel je oprávněn používat ochranné známky, obchodní názvy, označení a další materiály zhotovitele výhradně jen za účelem označování a propagování výrobků zhotovitele, výhradně s jeho předchozím písemným souhlasem a jen v rozsahu, který je v tomto souhlasu konkrétně specifikován. Porušení těchto práv zhotovitele zakládá jeho nárok na náhradu způsobené škody a další nároky, které mu na ochranu jeho práv duševního vlastnictví právní řád poskytuje.

7.3 Předmět díla je označen ochrannými známkami ALUKOV, jejichž vlastníkem je zhotovitel. Objednatel se zavazuje užívat tyto ochranné známky pouze na předmětu díla.

7.4 Žádné ustanovení smlouvy a VOP nesmí být vykládáno jako převod práv uvedených v odst. 7.1 a 7.2 VOP na objednatele a/nebo poskytnutí licence objednateli k jejich užívání.

 

8. Vady díla, záruka

8.1 Zhotovitel odpovídá za odborně a co do kvality bezvadné provedení předmětu díla při dodržení technických požadavků a norem, jakož i za kvalitu při provedení díla použitých součástí a materiálů.

8.2 Objednatel dílo prohlédne nebo zařídí jeho prohlídku při předání a převzetí díla. Objednatel je při předání díla podrobně seznámen s požadavky a postupy při obsluze a údržbě díla. Návod k obsluze je objednateli spolu s předávacím protokolem buď fyzicky předán při předání díla, nebo automatizovaně odeslán na emailovou adresu uvedenou ve smlouvě o dílo.

8.3 Pro všechny typy výrobků společnosti ALUKOV a.s. je nutné dbát zvýšené opatrnosti při jakékoliv manipulaci s předmětem díla a jeho součástmi, zejména pak s ohledem na bezpečnost dětí. Objednatel je při předání díla rovněž seznámen s informacemi o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti zhotovitele za vady díla (Reklamační řád společnosti ALUKOV a.s.). Reklamační řád společnosti ALUKOV a.s. je součástí Návodu k obsluze, který je objednateli předán při předání a převzetí díla, přičemž Reklamační řád je rovněž k dispozici na webových stránkách zhotovitele www.alukov.cz – Reklamační řád.

8.4 Změny tvaru, rozměrů nebo vlastností zapříčiněné chybnou stavební přípravou a/nebo dokončením nejsou důvodem k reklamaci. Barevné a jiné změny na materiálu nebo uvnitř něho vzniklé biologickými, chemickými, tepelnými nebo jinými fyzikálními jevy a vlivy neudržováním kvality bazénové vody v hodnotách pH (7,0 – 7,6) a Cl (0,3 – 0,6 mg/l), působením chemických látek i působením chemických látek v ovzduší, přítomností a existencí řas nejsou důvodem k reklamaci. Kondenzace vodních par na vnitřní straně polykarbonátu nebo bezpečnostního skla, v komůrkách materiálu použitého pro výplně zastřešení, na hliníkových profilech a uvnitř nich, rovněž nejsou důvodem k reklamaci.

8.5 Objednatel bere na vědomí, že pro výrobu konstrukce zastřešení a výplně konstrukce zastřešení jsou použity materiály, které jsou přímo určeny pro daný způsob užití, tj. výrobu zastřešení bazénů, zastřešení teras, zastřešení vířivých van nebo pro přesuvné stěny. Povrchové úpravy konstrukčních prvků výrobků společnosti ALUKOV a.s. jsou zhotoveny dle norem určených pro tento způsob užití, jsou pravidelně kontrolovány a certifikovány. Zhotovitel nemůže vyloučit určité barevné odchylky povrchové úpravy jednotlivých částí předmětu díla, které mohou vzniknout specifickými postupy při výrobě jednotlivých komponentů různými dodavateli, zejména barevné odchylky. Základem pro posouzení takovýchto barevných odchylek bude etalon dodavatele konkrétního komponentu.

  Pro výrobu zastřešení jsou použity spojovací a kotvící materiály ze speciálních nerezových slitin oceli (nýty, šrouby, závitové tyče, aretační prvky, hmoždinky apod.), které jsou určeny pro tento způsob užití, tedy pro výrobu zastřešení. Způsob, umístění a rozsah použití spojovacích a kotvících materiálů do určité míry limituje možnosti jejich designového zakrytí. Pokud dojde k barevným nebo jiným změnám (rez, oxidace apod.) na konstrukčních, spojovacích a kotvících prvcích zastřešení, nejsou tyto důvodem k reklamaci a reklamace se na tyto změny nevztahuje. Tyto případné změny mohou být způsobeny pouze výše uvedenými negativními vnějšími vlivy nebo jinými negativními vlivy, k nimž došlo vlivem nesprávné obsluhy, neodborné manipulace, působením vyšších a nesprávných koncentrací chemických sloučenin apod.

8.6 Dílo má vady, pokud neodpovídá smlouvě. Právo objednatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět díla při přechodu nebezpečí škody na objednatele nebo vada později vzniklá, která má svou příčinu v předchozím porušení povinnosti zhotovitele. Práva objednatele z vadného plnění zhotovitele se jinak řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a Reklamačním řádem zhotovitele.

8.7 Objednatel je srozuměn s tím, že při případných opravách může dojít k estetickým změnám, které nebudou považovány za důvod k dalším reklamacím. Zhotovitel neodpovídá za ztráty a změny na díle způsobené neprovozováním předmětu díla. Za vady se nepovažuje běžné opotřebení, poškození a přirozený proces stárnutí materiálu a předmětu plnění.

8.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla v rozporu s jeho účelovým určením, v nedostatečné údržbě a v nedodržení pokynů k obsluze a doporučení zhotovitele, která jsou pro objednatele závazná, v nevyužití nabídky úprav a služeb zhotovitele a ani za jiné škody způsobené závadou na předmětu díla v souvislosti s nedodržením jeho pokynů a doporučení uvedených v Předávacím protokolu, Návodu k obsluze. Zastřešení je vždy provedeno v povrchové úpravě dle smlouvy. O konstrukčním řešení zastřešení a uspořádání konstrukčních prvků rozhoduje výhradně zhotovitel.

8.9 Na dílo jsou zhotovitelem poskytnuty základní záruční podmínky nebo nadstandardní záruční podmínky. Přesný rozsah záruky je uveden v příloze Smlouvy o dílo, nazvané Záruční podmínky.

8.10 Záruka se nevztahuje na mechanická poškození, opotřebování, odření, ošoupání, poškrábání zejména pohyblivých mechanických částí, dílů a prvků (např. kolejnice, vodící lišty kluzné části aj.), na nefunkčnost hybnosti jednotlivých modulů zastřešení nebo křídel v případě nekvalitní stavební přípravy, na poškození těsnících prvků mezi moduly, a na proces přirozeného stárnutí materiálu a zboží, změny barev a vlastností materiálů a zboží způsobené chemickými a mechanickými vlivy, na předmět díla nebo jeho část, na které byly objednatelem provedeny změny nebo úpravy, a na škody způsobené živelnými pohromami, a dále zejména na škody způsobené větrem, vodou, sněhem, krupobitím atd.

  Pro tyto případy je doporučeno objednateli předmět smlouvy pojistit. Případné opravy spojené s působením vlivů uvedených v tomto odstavci hradí objednatel (nebo pojišťovna objednatele) a opravy budou provedeny vždy jako samostatné zakázky, na základě samostatné objednávky. Je-li objednatel v prodlení s převzetím předmětu díla, jde zcela k jeho tíži i snížení hodnoty předmětu díla přirozeným stárnutím v důsledku běhu času, vlivem počasí při jeho uskladnění, apod.

8.11 Objednatel bere na vědomí, že reklamní sdělení, vyobrazení nebo multimediální prezentace mají pouze informativní charakter a pro sjednané dílo platí takové vlastnosti věci, které jsou uvedeny ve smlouvě o dílo a VOP.

 

9. Smluvní sankce, náklady

9.1 V případě prodlení zhotovitele s provedením nebo odevzdáním předmětu díla, je povinen zaplatit objednateli na jeho předchozí výzvu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. To neplatí, je-li objednatel v prodlení s plněním svých smluvních povinností, zejména dle čl. 3, 4 a 5 VOP.

9.2 V případě prodlení objednatele s plněním svých povinností uvedených v čl. 3, 4 a 5 VOP, je povinen zaplatit zhotoviteli na jeho předchozí výzvu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

9.3 Zmocní-li zhotovitel k vymáhání svých pohledávek vůči objednateli jinou odborně kvalifikovanou (třetí) osobu (zejména advokáta), je objednatel povinen zaplatit mimo dlužné částky a případné smluvní pokuty i náklady zastoupení spojené s uplatňováním práv zhotovitele.

 

10. Odstoupení od smlouvy

10.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy vždy, poruší-li objednatel jakoukoli svou povinnost uvedenou v čl. 3 odst. 3.3 a/nebo v čl. 4 a/nebo v čl. 7 VOP. Porušení povinností dle předchozí věty se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele. Smlouva zaniká okamžikem, kdy je oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně a neruší se od samého počátku. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty a/nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

10.2 Poruší-li objednatel jiné povinnosti než uvedené v čl. 7 VOP, je zhotovitel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit poté, co na porušení povinnosti objednatele písemně upozornil, poskytl mu přiměřenou lhůtu pro splnění a objednatel přesto povinnost ani dodatečně v této lhůtě nesplnil.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Smlouva, jejíž část je určena těmito VOP, a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb.

11.2 Veškeré spory vzniklé ze smluv mezi objednatelem a zhotovitelem budou projednávány a rozhodovány u věcně a místně příslušného obecného soudu žalované strany.

11.3 V případě sporu, ve kterém je objednatelem nepodnikající fyzická osoba (spotřebitel), má spotřebitel možnost předem navrhnout mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, a to podáním u České obchodní inspekce, www.coi.cz. Návrh na mimosoudní řešení je oprávněn spotřebitel podat poté, co se mu spor se zhotovitelem nepodaří vyřešit smírně, a to nejpozději do jednoho (1) roku ode dne, kdy se na zhotovitele v souvislosti se sporem poprvé obrátil.

11.4 Dodá-li zhotovitel objednateli po splnění závazků ze smlouvy i další věci, např. další zboží, výrobky, příslušenství, služby, vícepráce, opravy apod., vztahují se tyto VOP i na práva a povinnosti stran tímto vzniklá.

11.5 Objednatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje, za jejichž správnost ručí, včetně příp. rodného čísla uvedeného ve smlouvách a/nebo jiných listinách, zhotovitel zpracoval v souladu s pravidly GDPR, jež jsou součástí Smlouvy o dílo, jako příloha č. 1.