JIŽ 29 LET ZKUŠENOSTÍ NA TRHU
Menu
 

Ochrana osobních údajů

Úvodní stranaO AlukovuObchodní podmínkyOchrana osobních údajů

 

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků společnosti ALUKOV a.s.

 

Kdo jsme a jaké je naše postavení ve vztahu ke zpracovávání osobních údajů?

Společnost ALUKOV a.s., se sídlem Orel č.p. 18, 538 21 Slatiňany, IČO: 64257746, registrována u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. B 3254, vystupuje ve vztahu k osobním údajům zákazníků v právním postavení správce osobních údajů (dále také jen „Správce“).

Společnost ALUKOV a.s. zpracovává osobní údaje všech svých zákazníků, kteří jsou v postavení objednatele dle smlouvy o dílo na výrobu/montáž/instalaci výrobků společnosti ALUKOV a.s. nebo zájemců o uzavření takové smlouvy o dílo, a kteří jsou zároveň fyzickými osobami, případně jsou jako fyzické osoby uvedeny jako kontaktní osoby právnických osob (dále jen „Zákazník“).

 

V souladu s jakými právními předpisy zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen „Nařízení“).

Osobní údaje jsou vždy zpracovávány pro určité účely, a to i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení.

Tato Informace o zpracování osobních údajů Zákazníků obsahuje jednak transparentní informace ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 Nařízení, jakož i poučení o právech subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 Nařízení.

Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů Zákazníků a jiných skupin subjektů údajů a v tomto směru přijal interní organizační, technická a další opatření k zabezpečení a ochraně zpracovávaných osobních údajů, která jsou upravena ve Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u společnosti ALUKOV a.s. (dále jen „Směrnice“).

 

Jak nás můžete kontaktovat ohledně Vašich osobních údajů?

Zákazníci mají právo se na společnost ALUKOV a.s. jakožto Správce obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat u Správce svá práva subjektů údajů, a to:

 • písemně formou dopisu/oznámení na adresu sídla Správce, Kontaktní místo pro ochranu osobních údajů – Alukov a.s., Orel 18, 538 21 Slatiňany
 • elektronicky na e-mailovou adresu Kontaktního místa pro osobní údaje za účelem: odhlášení odhlasit@alukov.cz
 • elektronicky na e-mailovou adresu Kontaktního místa pro osobní údaje za účelem: změny gdpr@alukov.cz
 • tefonicky na tel. čísle: +420 469 681 488
 • osobně na Kontaktním místě pro osobní údaje, zřízeném na recepci společnosti Alukov a.s., Orel 18, 538 21 Slatiňany

 

Jste zákazníkem, nebo jím chcete být. Jaké osobní údaje tedy budeme potřebovat, a jak je budeme zpracovávat?

Co do rozsahu zpracování kategorií údajů Správce zpracovává následující osobní údaje Zákazníků:

 • při jednání o smlouvě o dílo: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, bydliště/kontaktní adresa;
 • u smluv o dílo: jméno a příjmení, příp. obchodní firma, adresa bydliště, příp. sídla, IČO (pokud je přiřazeno), DIČ (pokud je přiřazeno), e-mailová adresa, telefonní číslo;
 • v případě, že Zákazníkem (objednatelem) je právnická osoba, tak u kontaktních osob – fyzických osob jsou to následující údaje: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo.

Uvedené osobní údaje jsou nutným předpokladem k uzavření smlouvy o dílo (identifikace smluvních stran, doručení a instalace/montáž výrobků, reklamační řízení apod.) a bez jejich poskytnutí, nebude moci být smlouva uzavřena.

 • U zasílání marketingových a obchodních sdělení: emailová adresa (pro zasílání v elektronické podobě), jméno, příjmení a kontaktní adresa (pro zasílání v písemné podobě).

Uvedené osobní údaje jsou nutným předpokladem pro zaslání marketingového a obchodního sdělení, a to v příslušné uvedené formě. Bez nich Vám bohužel nemůžeme takové sdělení zasílat.

 

Kdo další zpracovává Vaše osobní údaje?

Zpracovatelé osobních údajů

Správce ve vztahu k osobním údajům Zákazníků, se kterými uzavřel Smlouvo dílo, smluvně pověřil následující subjekty - zpracovatele k dalšímu zpracování osobních údajů:

 • Správce internetové sítě společnosti, správce webů a webových aplikací, dceřiné společnosti, smluvní partnery distributorské sítě, IPC TEAM, smluvní dodavatelské společnosti pouze za účelem realizace zakázky.
 • dále mohou být osobní údaje předány advokátovi či advokátní kanceláři za účelem vedení případných sporů ze smluv o dílo a v souvislosti s nimi.

Záruky

 • Se zpracovateli osobních údajů dle předešlého odstavce jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany vašich osobních údajů jako tyto Zásady ochrany osobních údajů.

 

Za jakými účely a na základě jakých právních titulů zpracováváme Vaše údaje?

Účely zpracování osobních údajů

Správce zpracovává vybrané osobní údaje Zákazníků za následujícími účely:

 • plnění obchodní smlouvy/ jednání o smlouvě o dílo;
 • ochrana majetku a bezpečnosti osob (obrazové záznamy z kamerových systémů v případě návštěvy Zákazníka v sídle/ provozovně Správce);
 • plnění povinností vyplývajících z daňových a účetních právních předpisů;
 • pouze se výslovným souhlasem: zasílání obchodních a marketingových sdělení, tj. nabídky zboží (výrobků) Správce a jeho služeb, informací o akčních nabídkách a slevách, zasílání měsíčního newsletteru v elektronické podobě nebo pozvánek na marketingové a společenské akce pořádané Správcem;
 • pouze s výslovným souhlasem: pořízení a použití fotografie nebo obrazového záznamu: propagace zboží a služeb Správce.

Právní tituly zpracování osobních údajů

Právním titulem ke zpracování osobních údajů Zákazníků ve smyslu článku 6 Nařízení ve vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování jsou:

 • plnění smlouvy (tj. smlouvy o dílo);
 • plnění právních povinností správce (tj. povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména účetních a daňových);
 • oprávněné zájmy správce;
 • souhlas Zákazníka (se zasíláním obchodních a marketingových sdělení, pořízení a zpracování fotografie nebo obrazového záznamu).

Stávajícím Zákazníkům, od kterých Správce získal emailovou adresu v souvislosti s prodejem výrobku, můžeme zasílat obchodní sdělení týkajících se obdobných výrobků i bez jejich souhlasu, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnost, přičemž ale jako Zákazník máte vždy jednoduše a zdarma možnost odmítnout zasílání těchto sdělení.

 

Jakým způsoby a prostředky zpracováváme Vaše údaje?

Způsoby a prostředky zpracování osobních údajů  

Osobní údaje Zákazníků jsou ze strany Správce zpracovávány těmito způsoby a prostředky:

 • automatizované zpracování
  v informačním systému – CRM systém CONTACT PRO, účetní systém POHODA, kniha zakázek a webový redakční systém
  kamerový systém
 • manuální zpracování
  v listinné podobě – smlouvy o dílo (včetně objednávek/ potvrzení objednávek), dodací listy, předávací protokoly, reklamační protokoly, cenové nabídky, čestná prohlášení, dotazník hodnocení montáží, daňové doklady (zejména faktury, opravné daňové doklady)

Správce nepoužívá Vaše osobní údaje k profilování ani k automatizovanému individuálnímu rozhodování.

 

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Doba uložení osobních údajů

Doba uložení, resp. zpracování osobních údajů Zákazníků ze strany Správce, je následující:

 • do doby ukončení jednání o smluvním vztahu v případě, že nebyla smlouva uzavřena;
 • po dobu trvání smluvního vztahu (včetně záruční doby);
 • po dobu povinností vyplývajících z daňových a účetních právních předpisů (tj. až 10 let);
 • v případě vzniku právního sporu pak po dobu mimosoudního vyřešení sporu nebo pak po dobu vedení příslušného soudního či souvisejícího řízení;
 • do doby odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů v případě uděleného výslovného souhlasu (u marketingových a obchodních sdělení).

 

Jste nebo chcete být odběratelem obchodních a marketingových sdělení? Co to znamená z hlediska osobních údajů?

Obchodní a marketingová sdělení jsou: nabídky zboží (výrobků) Správce a jeho služeb, informací o akčních nabídkách a slevách, zasílání měsíčního newsletteru v elektronické podobě nebo pozvánek na marketingové a společenské akce pořádané Správcem. Právě za účelem jejich zasílání nám můžete poskytnout Vaše údaje níže.

Můžeme Vám tato sdělení zasílat:

 • pokud jste nám poskytli výslovný souhlas, a to písemně při našem setkání nebo emailem nebo jste zažádali přímo přes naše webové stránky (https://www.alukov.cz/katalogy-zastreseni/), přičemž ale jako zákazník máte vždy jednoduše a zdarma možnost odmítnout zasílání těchto sdělení (tzv. opt-out princip) nebo
 • pokud jste stávajícím zákazníkem, od kterého jsme získali emailovou adresu v souvislosti s prodejem výrobku, můžeme Vám zasílat obchodní sdělení týkajících se obdobných výrobků i bez Vašeho předchozího souhlasu, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnost, přičemž ale jako zákazník máte vždy jednoduše a zdarma možnost odmítnout zasílání těchto sdělení (tzv. opt-out princip).

Jaké osobní údaje nám pro tyto účely stačí?

 • V případě písemného souhlasu při našem setkání nebo žádosti emailem nám postačí emailová adresa a Vaše jméno a příjmení;
 • pokud použijete možnost požádat o zasílání katalogů nebo obchodních a marketingových sdělení naše webové stránky (https://www.alukov.cz/katalogy-zastreseni/), postačí nám Vaše emailová adresa. Na ni Vám přijde od nás email, ve kterém opětovně potvrdíte Váš zájem o zasílání těchto sdělení.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely lze vzít kdykoliv zpět (odvolat jej), a to kliknutím na odkaz obsažený v obchodním sdělení, že si již nepřejete taková sdělení dostávat (tzv. opt-out princip), nebo kterýmkoliv způsobem uvedeným výše.

 

Chcete vyplnit či jste již vyplnili poptávkový formulář na našich webových stránkách? Co to znamená z hlediska osobních údajů?

Pokud vyplníte poptávkový formulář (patička webu www.alukov.cz nebo https://www.alukov.cz/kontakty/), činíte tak za účelem, že máte zájem o naše výrobky a služby a rádi byste obdrželi více informací. Takový způsob kontaktu je pro Vás zcela nezávazný a v žádném případě neznamená uzavření smlouvy. My Vás na základě poskytnutých údajů a informací budeme kontaktovat s cílem najít pro Vás nejlepší možné řešení, a to nejen technické, ale i cenové.

Jaké osobní údaje nám pro tyto účely stačí?

 • jméno, příjmení, PSČ, telefon a emailová adresa s alespoň stručným popisem, jaký výrobek požadujete;
 • pokud uvedete také ulici a město Vašeho bydliště, budeme moci Vaše údaje předat nejbližší provozovně, která pro Vás zajisté najde to nejlepší řešení se znalostí místních poměrů.

 

Zpracováváme „citlivé osobní údaje“?

Citlivými údaji (slovy Nařízení jde o tzv. zvláštní kategorii osobních údajů) jsou zejména údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, náboženství a filozofickém přesvědčení, členství v odborových organizacích, genetické a biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu nebo sexuálním životě či údaje trestních deliktech či pravomocném odsouzení.

Žádné citlivé údaje neshromažďujeme ani nezpracováváme.

 

V případě, že nás navštívíte osobně, mohou Vás snímat kamery. Proč tak činíme?

Kamerový systém

Kamerový systém je Správcem provozován v objektech jeho sídla/ provozovny na adrese: Orel 18, 538 21 Slatiňany a v provozovně Kočí 202, 538 61 a to jako systém vybavený funkcí obrazového záznamu.

Kamerový systém je tvořen celkem 22 kamerami, které jsou umístěny ke kontrole a monitoringu následujících prostor: vstup/vjezd do areálu sídla/provozovny, manipulační prostory provozovny.

Kamerový systém je Správcem provozován za následujících podmínek:

 • účel zpracování: ochrana majetku a bezpečnosti osob;
 • právní titul: oprávněné zájmy správce;
 • bez souhlasu subjektů údajů;
 • dotčené subjekty údajů: zaměstnanci; agenturní zaměstnanci; dodavatelé (FOP) a další fyzické osoby, které se zdržují v prostorách sídla/ provozovny (učni/ studenti, návštěvy);
 • kategorie osobních údajů: popisné – obrazové záznamy (obličeje, postavy);
 • místo uložení záznamů: přímo v sídle/ provozovně, Orel 18 a Kočí 202;
 • doba zpracování/ uchovávání záznamů: sedm (10) dnů ode dne pořízení záznamu;
 • technické zabezpečení systému a fyzická ochrana: vyhrazená místnost pro úložiště záznamů, záznamy technicky blokovány, omezení přístupových oprávnění.

Prostory monitorované kamerovým systémem jsou viditelně označeny Informačními tabulkami, které obsahují jednak piktogram a dále krátký informační text.

  

Jaká jsou Vaše práva jako subjektu údajů? Co vše po nás můžete chtít?

Zákazníci jako subjekty údajů mají ve vztahu ke Správci ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující práva:

 • právo odvolat kdykoliv výslovně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů (např. u marketingových a obchodních sdělení, pořízení a zpracování fotografie nebo obrazového záznamu);
 • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
 • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
 • práv nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).

Cookies

 • Při používání našich internetových stránek může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictví cookies. Více informací o tom, jak používáme cookies, naleznete na https://www.alukov.cz/cs/cookie-info/

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7
E-mail: posta@uoou.cz