JIŽ 29 LET ZKUŠENOSTÍ NA TRHU
Menu
 

Whistleblowing

 

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání 

oznámeného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

společnosti ALUKOV a.s.

 

 

 1. Úvodní informace

 

Společnost ALUKOV a.s. vede vnitřní oznamovací systém a zajišťuje ochranu oznamovatelů na základě právních povinností uložených společnosti jako tzv. povinnému subjektu podle: 

  • zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

(dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“ nebo „Zákon“). 

 

K zajištění plnění povinností podle Zákona o ochraně oznamovatelů byla vydána závazná interní směrnice: 

  • Směrnice o vnitřním oznamovacím systému a ochraně oznamovatelů u společnosti ALUKOV a.s. (dále také jen „Směrnice“).

 

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti ALUKOV a.s. lze při splnění stanovených podmínek podat k tomu oprávněnou fyzickou osobou (dále také jen „Oznamovatel“) oznámení o protiprávním jednání, o kterém se Oznamovatel dozvěděl v souvislosti s vykonávanou prací nebo jinou obdobnou činností pro společnost (dále také jen „Oznámení“).     

 

 2. Která oznámení lze prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému podat

 

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti ALUKOV a.s. (dále také jen „ALUKOV a.s.“) lze podat Oznámení, která:

 

  • obsahují informace o možném protiprávním jednání, k němž došlo nebo má dojít u společnosti ALUKOV a.s., pro níž Oznamovatel vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti (v pracovním kontextu), 

a které 

     a) má znaky trestného činu,
     b)má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
     c)porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
     d)porušuje jiný právní předpis České republiky nebo předpis Evropské unie v oblasti:

     1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
     2. daně z příjmů právnických osob,
     3.předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
     4.ochrany spotřebitele,
     5.souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
     6.bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
     7.ochrany životního prostředí,
     8.bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
     9.radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
     10.hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek
     11.ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
     12.ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
     13.ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
     14.fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

3. Kdo může oznámení o protiprávním jednání podat

 

Oznamovatelem, který může podat Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému u společnosti ALUKOV a.s., je každá fyzická osoba, která vykonává nebo vykonávala pro společnost ALUKOV a.s. práci nebo jinou obdobnou činnost, byť zprostředkovaně, a Oznámení podává v tomto pracovním kontextu jako:

 

     a) zaměstnanec/zaměstnankyně, který/á pro společnost vykonává práci v pracovním poměru anebo na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce;
     b) bývalý/á zaměstnanec/zaměstnankyně společnosti;      c) uchazeč/ka o zaměstnání u společnosti;
     d) osoba, která vykonává nebo vykonávala u společnosti odbornou praxi, stáž nebo dobrovolnickou činnost;
     e) osoba, která je nebo byla společníkem společnosti;
     f) osoba, která je členem statutárního nebo jiného orgánu společnosti;

 

Fyzická osoba má právo na ochranu oznamovatele podle Zákona o ochraně oznamovatelů a dle interní Směrnice, pokud:

 

     a)jsou splněny shora uvedené podmínky, a současně pokud
     b)má tato osoba oprávněné důvody se domnívat, že jí oznámené informace byly v době oznámení pravdivé.

 

Zákonem o ochraně oznamovatelů ani touto interní Směrnicí není dotčena zákonná povinnost oznámit přímo orgánům činným v trestním řízení ty spáchané trestné činy, které jsou taxativně uvedeny v ustanovení § 368 Trestního zákoníku a spadají pod tzv. zákonnou oznamovací povinnost (např. vražda, těžké ublížení na zdraví aj.).

 

4. Jakými způsoby lze oznámení o protiprávním jednání podat

 

Oznámení o protiprávním jednání lze prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému u společnosti ALUKOV a.s. podat v souladu s požadavky Zákona o ochraně oznamovatelů následujícími způsoby:

 

     a) písemnou formou jako datovou zprávu podanou elektronicky prostřednictvím e-mailové schránky whistleblowing@alukov.cz;
     b) písemnou formou v listinné podobě zaslanou jako listovní zásilka na poštovní adresu společnosti: ALUKOV a.s., Orel č.p. 18, PSČ 538 21 Slatiňany, a to s tím, že obálka musí být označena slovy: „Neotvírat – k rukám paní Sylvy Novotné“ nebo „Neotvírat – k rukám pana Jiřího Tichého“
     c) telefonicky na telefonním čísle 733 788 505 paní Sylva Novotná, 739 684 902 pan Jiří Tichý.
     d) osobně po dohodě s Příslušnou osobou; v tomto případě Příslušná osoba osobně přijme Oznámení od oznamovatele v přiměřené lhůtě, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal.

 

Opakovaně podané Oznámení téhož Oznamovatele a v téže věci není přípustné a nebude znovu prošetřováno a Oznamovatel o tomto bude vyrozuměn s příslušným krátkým odůvodněním. To neplatí v případě, že by toto další Oznámení obsahovalo oproti dříve podanému Oznámení nové informace a skutečnosti.

 

5. Kdo je osobou příslušnou k přijímání a vyřizování oznámení

 

K přijetí Oznámení, posuzování důvodnosti Oznámení a k dalšímu souvisejícímu postupu v rámci vnitřního oznamovacího systému je oprávněna výhradně Příslušná osoba.

 

U společnosti ALUKOV a.s. jsou určeny 2 příslušné osoby:

 

Sylva Novotná

e-mail: s.novotná@alukov.cz

Tel: 733 788 505

 

Zastupující příslušná osoba:

Jiří Tichý

e-mail: j.tichy@alukov.cz

Tel: 739 684 902

 

V rámci přijímání a posuzování důvodnosti Oznámení postupuje Příslušná osoba vždy samostatně, nezávisle a nestranně s tím, že je oprávněna si vyžadovat od všech organizačních úseků a všech zaměstnanců společnosti ALUKOV a.s. potřebné informace a podklady, jakož i jiné formy součinnosti.

 

Příslušná osoba přitom zajistí, aby se oslovení zaměstnanci nemohli seznámit s obsahem Oznámení a aby nevyšla najevo žádná skutečnost, která by mohla identifikovat osobu Oznamovatele. 

 

6. Jaké jsou lhůty k vyrozumění oznamovatele a k posouzení důvodnosti oznámení

 

Příslušná osoba zašle Oznamovateli vyrozumění o přijetí Oznámení nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne podání Oznámení.

 

To neplatí pouze v případě, kdy:

 

     a) Oznamovatel výslovně požádá Příslušnou osobu, aby ho o přijetí Oznámení nevyrozumívala; nebo
     b) je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí Oznámení došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.

 

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost Oznámení a písemně vyrozumět Oznamovatele o výsledcích posouzení do třiceti (30) dnů ode dne přijetí Oznámení.

 

V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o dalších třicet (30) dnů, nejvýše však dvakrát, tj. maximální délka pro posuzování důvodnosti Oznámení může ve výjimečných případech činit devadesát (90) dnů ode dne podání Oznámení.

 

O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení Příslušná osoba vždy Oznamovatele písemně vyrozumí ještě před jejím uplynutím.

 

7. Zákaz odvetných opatření vůči oznamovatelům

 

V rámci vedení vnitřního oznamovacího systému, jakož i při souvisejících anebo dalších činnostech všech zaměstnanců a/nebo členů orgánů společnosti ALUKOV a.s. platí přísný zákaz uplatňování jakýchkoli odvetných opatření vůči Oznamovatelům.   

 

Odvetným opatřením se v tomto směru rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností Oznamovatele, které bylo vyvoláno podáním Oznámení a které Oznamovateli může způsobit újmu.

 

Při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením např. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, snížení mzdy, nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku, přeložení nebo převedení na jinou práci, neumožnění odborného rozvoje, výpověď nebo odstoupení od (obchodní) smlouvy anebo zásah do práva na ochranu osobnosti.

 

8. Možnost využití dalších kanálů pro oznámení o protiprávním jednání

 

Oznámení lze při splnění zákonných podmínek rovněž podat prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti a/nebo přímo u příslušného orgánu veřejné moci, tj. u Policie ČR, státního zastupitelství a/nebo u věcně příslušných orgánů státní správy dle jejich působnosti (např. Česká inspekce životního prostředí, Úřad pro ochranu osobních údajů apod.).

 

V tomto případě Oznámení přijímá, prošetřuje a posuzuje Ministerstvo spravedlnosti nebo jiný příslušný orgán veřejné moci.

 

Externí kanál pro oznamování protiprávního jednání:

 

Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Vyšehradská 424/16

128 10 Nové Město

 

Aplikace: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

E-mail: oznamovatel@msp.justice.cz

Tel.: +420 221 997 840