JIŽ 29 LET ZKUŠENOSTÍ NA TRHU
Menu
 

Záruka a reklamační řád

Úvodní stranaO AlukovuObchodní podmínkyZáruky/Reklamační řád

 

Soubory ke stažení:

 

Návod na údržbu – Pool / Home program (stáhnout) 

 

Návod na údržbu – Corso / Home program (stáhnout) 

 

Návod na údržbu – Azure program (stáhnout) 

 

Návod na údržbu – eChampion program (stáhnout) 

 

Návod na údržbu – Alukov Pergola (stáhnout) 

 

Návod na údržbu – Pergola Sky (stáhnout) 

 

Reklamační řád společnosti ALUKOV a.s. na posuvná zastřešení bazénů, posuvná zastřešení teras řady CORSO, neposuvná terasová zastřešení PERGOLA VENTI, ALUKOV Pergola, posuvné rámové a bezrámové stěny ALUKOV a zastřešení vířivých van

 

Tento reklamační řád byl stanoven dle platných zákonů a vztahuje se na výrobky zhotovené nebo nabízené firmou ALUKOV a.s. a jejichž reklamace byla uplatněna v záruční době.

Prodávající poskytuje záruku na výrobek v délce, která je uvedena počtem měsíců. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě ovlivňující jeho funkčnost.

Prodávající poskytuje Základní záruční podmínky nebo Nadstandardní záruční podmínky. Podrobné informace jsou uvedeny v Záručním listě, nebo v příloze smlouvy Záruční podmínky.

 

Výluky ze záruky:

 • na vady způsobené nesprávným používáním předmětu díla, na vady způsobené mechanickým poškozením, opotřebováním, odřením a poškrábáním pohyblivých mechanických částí zastřešení (např. kolejnice), na vady vzniklé použitím nevhodných čistících přípravků a pomůcek s abrazivními účinky.
 • na vady vzniklé v souvislosti s nesprávnou a nekvalitní stavební připraveností a s nestabilním geologickým podložím, zvláště se nevztahuje na zatékání pod pojezdovými dráhami a čelními stěnami způsobené nesprávným sklonem povrchu kolem bazénu, vířivé vany nebo na terase. Dále na zatékání dešťové vody mezi fasádou domu a stěnovou pojezdovou dráhou u zastřešení terasy a to v případě extrémně nerovné nebo hrubé fasády. Jako utěsnitelná se bere nerovnost fasády v rozsahu do +- 5 mm na 2 m délky a hrubost fasádního zrna do frakce 3 mm. U fasád reliéfních, obkládaných (např. palubky s hlubokou drážkou ve spoji nebo z hrubě spárovaných cihel), kde je rozdíl úrovně povrchu větší než zmíněný limit, nelze garantovat vodotěsnost spoje.
 • na zatékání mezi segmenty zastřešení v případě extrémně silného větru s deštěm, které je způsobeno překonáním daných materiálových vlastností těsnících profilů.
 • na poškození vzniklá neodbornou montáží, provedenou neproškolenými pracovníky.
 • na barevné změny na profilech bez povrchové úpravy. Části profilů bez povrchové úpravy podléhají přirozené oxidaci, která se projevuje tmavnutím nebo zesvětlením těchto ploch. Konkrétně se jedná o plochy řezů profilů.
 • na zoxidování povrchu surového nerezového a hliníkového materiálu (spojovací materiál) vlivem překročení doporučených hodnot PH v rozmezí jiném než 7,2–7,6 a volného a vázaného chlóru v bazénové vodě v hodnotě větší než 0,6 mg/l.
 • na případný průnik drobných nečistot, prachu, plísní, řas a rostlin do komůrek polykarbonátové výplně, k čemuž může výjimečně dojít přes technologické otvory pro odvod vlhkosti z konstrukce zastřešení.
 • na vznik vodního kondenzátu uvnitř komor polykarbonátových desek. Taktéž na vznik vodního kondenzátu na vnitřní straně výplní, profilů jednotlivých segmentů a čelních stěnách zastřešení.
 • na deformace profilů způsobené zmrznutím vodního kondenzátu ve vnitřních komorách profilů ve spojitosti s vyhříváním bazénu v zimním období.
 • na poškození vzniklá nevhodným hrubým zacházením.
 • na nestandardní environmentální podmínky, zejména na výskyt řas a plísní ve spojích profilů a výtokových otvorech profilů.
 • na běžné opotřebení a na výměnu opotřebitelných dílů. Opotřebitelnými díly se pro tento účel rozumí takové díly, které se vzhledem k jejich funkci a povaze běžně vyměňují během jejich normální životnosti (např. těsnící MPVC, EPDM fólie, kartáče, pojezdová kolečka segmentů a dveří, zámky, panty, zajišťovací prvky, apod.).
 • na poškození zastřešení způsobené vlivem živelných, přírodních sil (zatížení vrstvou sněhu větší jak 5 cm, větrem o rychlosti větší než 90 km/h, krupobitím – kroupami většími jak 2 cm v průměru a rychlosti větší než 20m/s, apod.) a nedodržením doporučení výrobce pro zimní období, na škody vzniklé při působení pádu sněhové vrstvy ze střechy domu nebo jiné stavby na konstrukci zastřešení a polykarbonátové výplně nebo na mechanické poškození způsobené třetí osobou (platí pro modely zahrnuté do Základních záručních podmínek, viz. Záruční podmínky).
 • na poškození zastřešení způsobené vlivem živelných, přírodních sil (zatížení vrstvou sněhu větší jak 15 cm, kroupami většími jak 2 cm v průměru a rychlosti větší než 20m/s, větrem o rychlosti větší než 100 km/h) a nedodržením doporučení výrobce pro zimní období, na škody vzniklé při působení pádu sněhové vrstvy ze střechy domu nebo jiné stavby na konstrukci zastřešení a polykarbonátové výplně nebo na mechanické poškození způsobené třetí osobou (platí pro modely zahrnuté do Nadstandardních záručních podmínek, viz. Záruční podmínky).
 • pokud se polykarbonátová deska dostala do styku s chemickými látkami (viz. Obecné rady a doporučení v Návodu k obsluze).
 • pokud je polykarbonátová deska poškrábána nebo obroušena.
 • pokud byla polykarbonátová deska vystavena horku nebo byla tvarována za tepla.

Nárok na reklamaci nelze uplatnit, pokud kupující nedodržel pokyny v reklamačním řádu a v Návodu k obsluze. Nároky na záruku zanikají jejich neuplatněním v záruční době. Záruka zaniká neautorizovanou úpravou a opravou provedenou mimo výrobní závod, jakož i nedodržením záručních podmínek.

 

Všeobecné podmínky

Záruku poskytuje společnost ALUKOV a.s. v rozsahu viz. Podmínky záruky.

Počátek záruční doby začíná datem předání díla do užívání kupujícímu. O předání díla je sepsán Předávací protokol, který je kupujícímu předán buď písemnou formou spolu s Návodem k obsluze nebo zaslán elektronickou formou ihned po podepsání Předávacího protokolu v elektronickém zařízení (tabletu).

Kupující je srozuměn s tím, že vzhledem k charakteru výrobku může dojít po jeho opravě k menším estetickým změnám, které nemají vliv na celkovou kvalitu a funkčnost výrobku.

 

Při uplatnění reklamace v období záruky společnost ALUKOV a.s. postupuje podle těchto podmínek:

 • uznaná reklamace bude v případě odstranitelné vady řešena odbornou opravou, tím není dotčeno právo kupujícího z odpovědnosti za vady dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 • kupující je povinen uplatnit reklamaci ihned, jakmile se vada výrobku projevila. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně a prokazatelně doručit na adresu výrobce nebo prokazatelně zaslat e–mailem. Kontakty pro uplatnění reklamace, adresa výrobce:

  ALUKOV a.s.
  Orel 18, 538 21 Slatiňany
  Tel/ fax: 469 681 488
  E–mail: info@alukov.cz

 • je třeba uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují, a nárok, který v důsledku výskytu vad uplatňuje.
 • oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího a své stanovisko sdělí kupujícímu. V případě, že reklamující nesouhlasí s rozhodnutím odpovědného pracovníka, může se písemně obrátit na obchodního ředitele společnosti prodávajícího popřípadě na soudního znalce.
 • náklady spojené s opravou nebo výměnou částí a součástí výrobku po uplynutí záruční doby od jeho převzetí, zejména pak související stavební náklady, náklady na dopravu a montáž, jdou k tíži kupujícího.
 • příslušné opravy budou provedeny v nejkratší možné lhůtě tak, aby funkčnost výrobku byla co nejméně narušena. Lhůta opravy však může být výjimečně prodloužena, pokud je závislá na termínu dodání některých komponentů a dílů, které je nutno objednat u jiného výrobce nebo pokud je nutno odeslat reklamovaný díl na opravu k jinému výrobci, případně není možno opravu provést vzhledem ke stávajícím klimatickým podmínkám.
 • záruční opravy smějí být prováděny výhradně pracovníky společnosti ALUKOV a.s. nebo proškolenými pracovníky jiných prodejních a montážních firem.
 • převzal–li kupující výrobek až po dni, do kterého měl povinnost jej převzít, záruční doba běží již ode dne, kdy měl tuto povinnost. Dojde–li k výměně zboží nebo jeho části, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží nebo jeho části.
 • k uplatnění reklamace je nutno předložit Předávací protokol s výrobním číslem.
 • práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla–li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem – písemnou formou.


ALUKOV a.s.
1. 1. 2021